KNVB Partnermail opt-in – Actievoorwaarden

Redactie
KNVB Media
28 februari 2020, 11:15

KNVB Partnermail opt-in – Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna: “KNVB”), gevestigd en kantoorhoudende te Zeist aan de Woudenbergseweg 56, 3707 HX, in samenwerking met Voetbalmedia B.V. (hierna: “Voetbalmedia”), gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Grasweg 61, 1031 HX, (hierna tezamen de “Organisator”), georganiseerde actie: KNVB Partnermail opt-in (hierna:de“Actie”).
 2. Deze Actie vindt plaats van 28 februari 2020 tot en met 17 maart 2020 (hierna: de “Actieperiode”).
 3. Door deelname aan de Actie gaat iedere deelnemer (hierna: “Deelnemer“) akkoord met deze Actievoorwaarden. De Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de Actievoorwaarden.
 4. Om te kunnen deelnemen aan de Actie dient een Deelnemer zich in de Actieperiode, door middel van het invullen van zijn/haar e-mailadres via https://www.voetbal.nl/info/1082/win-kaarten-voor-NL-SPA, te hebben ingeschreven v oor de KNVB Partnermail. Door deelname aan de Actie maakt een Deelnemer automatisch kans op een prijs.
 5. Iedere Deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Actie. Indien een Deelnemer zich in de Actieperiode meer dan een keer heeft ingeschreven voor de KNVB Partnermail, dan telt alleen de eerste inschrijving.
 6. Uit de Deelnemers worden, door middel van een loting, 13 (dertien) winnaars bepaald.
 7. Door deelname aan de Actie geeft iedere Deelnemer aan de Organisator het recht om zijn/haar persoonsgegevens, namelijk naam en/of portret te gebruiken in het kader van berichtgeving en/of promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie. De Deelnemer heeft hiervoor in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
   

  Prijs

 8. Aan elk van de 13 (dertien) winnaars wordt de navolgende prijs uitgekeerd:
  -    2 (twee) toegangskaarten voor de voetbalwedstrijd Nederland – Spanje d.d. 29 maart 2020 ter waarde van € 43,- (zegge: drieënveertig euro) inclusief BTW per stuk.

 9. Op de te winnen toegangskaarten zijn de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn raadplegen via de website van de KNVB (https://www.knvb.nl/downloads/bestand/2785/knvb-standaardvoorwaarden-per-1-september-2014)

 10. Na afloop van de Actie zal per e-mail contact worden opgenomen met de winnaars en de gewonnen prijs per e-mail aan de winnaars worden toegezonden.

  Deelnamevoorwaarden

 11. Aan de Actie kan uitsluitend worden deelgenomen door personen die 18 jaar of ouder zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

 12. Werknemers van de Organisator en bij deze Actie door de Organisator mogelijk ingeschakelde derden (hierna: “Ingeschakelde Derden”) zijn uitgesloten van deelname.

  Overig

 13. Deelname aan de Actie is kosteloos met uitzondering van de kosten voor het gebruik van (mobiele) data.

 14. De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren of van (verdere) deelname uit te sluiten indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden en/of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Organisator en/of Ingeschakelde Derden dan wel in het geval dat de Organisator een gegronde reden heeft om te vermoeden dat daarvan sprake is.

 15. In het geval dat een deelname ongeldig wordt verklaard, wordt deze deelname geacht niet te hebben plaatsgevonden en worden eventuele rechtsgevolgen teruggedraaid (iedere mogelijke aanspraak op de prijs komt hiermee te vervallen).

 16. Het (onverplicht) uitkeren van de prijs aan een Deelnemer op een ongeldig verklaarde deelname, creëert geen recht op een prijs voor een andere Deelnemer, die deze niet heeft ontvangen. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van een Deelnemer en/of derden, die het gevolg is van fouten en/of het ongeldig verklaren of weigeren van een deelname, zoals in dit artikel omschreven.

 17. De Organisator is gerechtigd om de Actie, dan wel een deel van de Actie te beëindigen, dan wel om (tussentijds) deze Actievoorwaarden te wijzigen, indien naar oordeel van de Organisator een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Er zal geen wijziging doorgevoerd worden die nadelig is voor de Deelnemers. De aangepaste versie van de Actievoorwaarden zal worden gepubliceerd op https://www.voetbal.nl/info/1082/win-kaarten-voor-NL-SPA.

 18. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs die min of meer gelijkwaardig is aan de huidige prijs. De aard van de nieuwe prijs zal zo spoedig mogelijk op https://www.voetbal.nl/info/1082/win-kaarten-voor-NL-SPA worden gepubliceerd.

 19. Een gewonnen prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een gewonnen prijs kan niet worden geruild voor een andere prijs en/of een ander artikel, al dan niet met een gelijke of vergelijkbare waarde. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op de waarde van de gewonnen prijs in contanten. De Organisator is niet verantwoordelijk te houden voor eventuele kwaliteitstekortkomingen en/of nadelige gevolgen met betrekking tot de gewonnen prijs.

 20. De Organisator en/of Ingeschakelde Derden zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel falen van onder meer internet, hardware en/of software waardoor de inschrijving voor de KNVB Partnermail mogelijk niet is opgeslagen dan wel ten gevolge waarvan een door de Organisator verzonden e-mail niet is aangekomen op het door een Deelnemer ingevulde e-mailadres.

 21. Bij vragen en/of klachten kan de Deelnemer contact opnemen met de Organisator via partnermailing@knvb.nl. De Organisator zal vragen en/of klachten zoveel als mogelijk binnen een termijn van twee weken afhandelen.

 22. De Organisator en/of Ingeschakelde Derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit en/of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Deelname is voor eigen risico.

 23. De Organisator en/of Ingeschakelde Derden zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die een winnaar eventueel dient te maken in verband met de deelname aan de Actie, de aanvaarding van de prijs en/of het gebruik van de prijs.

 24. De Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan het organiseren van deze Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven en/of verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten en/of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van de Organisator en/of Ingeschakelde Derden en/of andere door de Organisator en/of Ingeschakelde Derden gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan de Organisator en/of Ingeschakelde Derden worden tegengeworpen noch enige verplichting voor de Organisator en/of Ingeschakelde Derden doen ontstaan.

 25. De voorwaarden waaronder persoonsgegevens door de KNVB worden verwerkt, zijn in te zien via de website van de KNVB (https://www.knvb.nl/info/3043/privacy). De voorwaarden waaronder persoonsgegevens door Voetbalmedia worden verwerkt, zijn in te zien via de website van Voetbalmedia (https://www.voetbal.nl/privacy-informatie-knvb).

 26. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Terug naar boven